TOP

Wahan se Murtaza ki shan ka aghaz hota hey

Basher ki sar-bulandi mein bhi koi raaz hota hey


Jo sar dey dey sar-e-maydaan wo sarfaraz hota hey


Jahan per khatam hoti hain hudood-e-aqal-e-insaani


Wahan se Murtaza ki shan ka aghaz hota hey

0 comments:

Post a Comment